לשאלה מי סיים את יחסי העבודה – המעסיק בפיטורים או העובד בהתפטרות – יש השלכות לעניין הזכויות והחובות של שני הצדדים, תוך שלרוב, עובד שמתפטר נהנה מזכויות פחוּתות לעומת עובד שמפוטר (למרות זאת, יצוין שבתקופה האחרונה הפערים הצטמצמו). 

ואולם, המחוקק הכיר בכך שישנן נסיבות בהן לא ניתן לצפות מעובד שימשיך לעבוד, ואין כל מקום "להעניש" אותו על רצונו להתפטר. על כן, בחוק פיצויי פיטורים נקבעו מספר חריגים, המאפשרים לעובד להתפטר מבלי לוותר על זכאותו לפיצויי פיטורים מלאים. נסקור את החריגים העיקריים:

התפטרות מחמת הרעת תנאים או נסיבות בהן אין לדרוש את המשך העבודה

אם חלו שינויים בתנאי העבודה של העובד, המהווים הרעת תנאים מוחשית הרי שקמה לעובד להתפטר מבלי לאבד את זכותו לפיצויי פיטורים מלאים. כך למשל, שינוי חד צדדי ולא מוסכם בגובה השכר או בשעות העבודה. זאת, במובחן מהרעת תנאים שאינה מהותית, ואשר אינה מזכה בהתפטרות תוך קבלת פיצויי פיטורים מלאים – כדוגמת העברת עובד ממשרד אחד למשרד אחר במקום העבודה או שינוי מיקום החניה של עובד. 

בטרם יכול העובד להתפטר, עליו להתריע בפני המעסיק על ההרעה בתנאים ולדרוש שהמעסיק יתקן את ההרעה. אם המעסיק סירב לתקן את ההרעה, אזי יוכל העובד להתפטר ולקבל את מלוא פיצויי הפיטורים. יודגש, כי אם המעסיק תיקן את ההרעה, אזי היא כבר לא יכולה להוות בסיס להתפטרות המזכה בפיצויי פיטורים מלאים. 

בנוסף, יכולים להיות תנאים מסוימים בהם לא ניתן לדרוש מעובד להמשיך בעבודתו, לדוגמה במצבים בהם המעסיק השתמש באלימות כלפי העובד. במקרים כאלה, העובד רשאי להתפטר ועדיין לשמור על זכאותו לפיצויי פיטורים מלאים, ללא כל צורך בהתרעה למעסיק. 

התפטרות בשל מצב בריאותי

במקרים בהם מצבו הבריאותי של העובד לא מאפשר את המשך עבודתו של העובד – וכך בהתאם לאסמכתאות רפואיות מספקות, העובד יכול להתפטר ולשמור על זכאותו לפיצויי פיטורים מלאים. כמו כן, עובד יכול להתפטר לצורך טיפול בבן משפחה (לעניין זה – בן/בת, בן/בת זוג, הורה או נכד/ה) חולה, אשר בהתאם לאסמכתאות רפואיות ולנסיבות, מחלתו מצדיקה את ההתפטרות. 

התפטרות לצורך טיפול ביילוד

עובד המתפטר בתוך תשעה חודשים מקבלת ילד חדש למשפחה – בין אם בלידה, בדרך של אימוץ, קבלת משמורת או אימוץ אומנה – יכול להתפטר מבלי לאבד את זכאותו לפיצויי פיטורים מלאים. חשוב להדגיש, שרק אחד מבני הזוג יכול לנצל זכאות זו. 

התפטרות לרגל העתק מגורים

לעובד אשר העתיק את מקום מגוריו לרגל נישואיו, גירושיו, מעבר ליישוב חקלאי או באזור פיתוח או היאחזות מוכרת, מעבר תפקיד של בן הזוג המשרת בגוף בטחוני או בשירות המדינה או מעבר של בן הזוג למקום עבודה רחוק אחר – יוכל להתפטר ולשמור על זכאותו לפיצויי פיטורים מלאים. זאת, אם מקום המגורים החדש רחוק יותר מ-40 ק"מ ממקום המגורים הקודם, וגם רחוק יותר ממקום העבודה ביחס למקום המגורים הקודם. 

פטירת העובד או המעסיק

במקרה שעובד נפטר, המעסיק מחויב בתשלום פיצויי פיטורים מלאים לשאריו. במקרה שמעסיק נפטר או פשט את הרגל, ובכלל זאת גם חברה שהתפרקה, העובד זכאי לקבלת פיצויי פיטורים מלאים. 

הגעה לגיל פרישה

עובד המתפטר לאחר שהגיע לגיל פרישה – גיל 62 לנשים ו-67 לגברים – זכאי לפיצויי פיטורים מלאים. זאת, אלא אם בהסכם הקיבוצי או בהסכם העבודה החלים על העובד מצוין אחרת. 

התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

עובדת אשר נאלצת לשהות שישים ימים לפחות במקלט לנשים מוכות כהגדרתו בחוק, זכאית להתפטר ממקום עבודתה מבלי לוותר על זכותה לפיצויי פיטורים מלאים. 

תחילת שירות

רשאי להתפטר ולשמר את זכותו לפיצויי פיטורים מלאים גם עובד המתפטר לקראת ובשל תחילת שירותו בצה"ל, בשירות אזרחי, בשירות לאומי-אזרחי, בשירות למטרה לאומית או ציבורית, או החל למלא תפקיד כראש רשות מקומית. 

בכל מקרה של התפטרות מומלץ להתייעץ מבעוד מועד עם עו"ד הבקיא בדיני העבודה, על מנת שלא לפגוע בזכויות. משרד רכבי הראל ושות' מתמחה במשפט העבודה בישראל ובייצוג מעסיקים ועובדים. 

כלי נגישות