הפנסיה התקציבית בצה"ל

משרתי קבע אשר התחייבו לשירות קבע בצה"ל לפני 31.12.2003 משויכים למסלול הפנסיה התקציבית.

משמעות הדבר היא שבניגוד להסדר הפנסיוני הנוהג במשק, למשרתי קבע המשויכים למסלול הפנסיה התקציבית אין קרן פנסיה אליה מופרשים כספים בכל חודש וזכותם לקבלת הפנסיה מתגבשת רק עם יציאתם לקצבה ומשולמת מתקציב הביטחון.

במילים אחרות, משרת קבע במסלול הפנסיה התקציבית, אשר שירות הקבע שלו הסתיים לפני שהגיע לגיל הזכאות לקצבה, ייצא ללא כל כיסוי פנסיוני. על מנת לתקן עיוות זה, תוקן בשנת 2005 חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב] תשמ"ה-1985, אשר נקרא לו בקיצור "חוק הגמלאות". 

התיקון משנת 2005 קובע, כי מי ששירות הקבע שלו הסתיים לאחר עשר שנות שירות קבע ואינו זכאי לקצבה לפי סעיף אחר לחוק הגמלאות, יוכל לבצע הסדר המכונה "הקפאת זכויות". כלומר, אותו משרת קבע יידרש לוותר על מענק השחרור ובתמורה יהיה זכאי לקצבה חודשית לפי הוותק שצבר בקבע, אשר תשולם לו בגיל הפרישה כפי שיהיה נהוג במשק.

פרט להסדר זה, נקבע גיל פרישה מינימאלי למשרתי קבע העומד היום על גיל 42 לקצינים וגיל 47 לנגדים. כאשר קיימת סמכות לשחרר נגדים גם בגיל מוקדם מכך, בהתקיים תנאים מיוחדים. חשוב לשים לב כי גיל הפרישה המינימלי כשמו כן הוא – מינימלי ואין למרשת הקבע "זכות קנויה" לפרוש דווקא עם הגיעו לגיל זה. עוד חשוב לציין כי גיל הפרישה מצה"ל משתנה לאורך השנים והמגמה הנוהגת היום היא לשחרר קצינים קרוב ככל הניתן לגיל המינימלי, אולם להותיר את הנגדים בשירות עד גיל 50 בערך.

אופן חישוב גובה הקצבה החודשית הוא לפי תחשיב של 2% משכורת קובעת ערב הפרישה, כפול שנות שירות בשירות קבע. במילים אחרות, משרת קבע אשר שירת 20 שנה בשירות קבע לפני פרישתו, יהיה זכאי לקצבת בסיס של 40% ממשכורותו ערב פרישתו. 

לפי סעיף 8 לחוק הגמלאות, מי שהתגייס לשירות חובה עד 31.12.1997, הרי שתקופת שירותו בשירות חובה תימנה לצורך חישוב קצבתו (כל עוד הוא עומד בתנאי של מינימום שנות שירות קבע). כלומר, אותו משרת קבע אשר שירת 20 שנה בשירות קבע, אולם התגייס לשירות חובה לפני 31.12.1997 ושירת שלוש שנים בשירות חובה, יהיה זכאי לקצבה בשיעור של 46% ממשכורתו ערב פרישתו.

משרתי קבע אשר ערב פרישתם הגיעו ל-25 שנות שירות, יהיו זכאים ל"מענק יובל" שזו למעשה "משכורת 13". דהיינו, משכורת נוספת שתשולם להם אחת לשנה אחרי פרישתם ולכל ימי חיהם.

כמו כן, בהתאם לחוק הגמלאות, יש לרמטכ"ל סמכות להגדיל את קצבת הפרישה בהתקיים תנאים מסוימים. 

לא פעם מתעוררות סוגיות משפטיות הנוגעות להסדר הפנסיוני של משרתי הקבע. בין אם סוגיות הנוגעות לעתודאים אשר התחייבו לשירות קבע לפני 31.12.2003, אולם מועד התחייבותם נרשם במערכות לאחר מכן, באופן בו הם שויכו להסדר פנסיה הצוברת. בין אם מדובר במשרתי קבע שהשתחררו מצה"ל בהסדר הפנסיה התקציבית מבלי שהיו זכאים לקצבת פרישה ולאחר מכן חזרו לשרת בצה"ל או באחד מגופי הביטחון ושויכו להסדר הפנסיה הצוברת, הגם שעמדו בתנאים להשבתם להסדר פנסיה התקציבית ועוד.

משרד עורכי דין צבאי רכבי, הראל ושות' מייצג משרתי קבע ומשרתים בגופי הביטחון השונים ומתמחה בהסדרים הפנסיוניים המיוחדים של גופים אלו.

כלי נגישות